در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

چهارشنبه 6 مرداد 1400
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  1,480,000 ریال

  1,184,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  تخشو درسا مانیتور دار
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,480,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  تخشو
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  1,480,000 ریال

  1,184,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توضیحات:
  تخشو درسا مانیتور دار
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,480,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  تخشو مانیتور دار
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,480,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  تخشو مانیتور دار
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,480,000 ریال

  صندلی خالی : 4

  توضیحات:
  تختشو
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  1,480,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  تختسومانیتوردار مان
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  1,480,000 ریال

  صندلی خالی : 7

  توضیحات:
  تختشودرسامانیتوردار